Ogólne warunki handlowe

Ogólne warunki handloveProcedura reklamacyjnaPolityka prywatności ― Protokół reklamacyjnyFormularz Primulus 

Ogólne warunki handlove e-shopu sporządziła wyspecjalizowana kancelaria adwokacka prowadząca portal PravoProPodnikatele.cz

Niniejsze ogólne warunki handlowe (zwane dalej „warunkami handlowymi”) odnoszą się do umowy zawartej za pośrednictwem sklepu internetowego PRIMULUS, który znajduje się na interfejsie sieciowym www.primulus.pl (zwany dalej „interfejs sieciowy”) pomiędzy

naszą spółką:

Primulus Group, s.r.o.,
z siedzibą Novoveská 2057/5d, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava
Regon: 03884244
NIP: CZ03884244                                      
wpisaną w rejestrze handlowym prowadzonym przez Sąd Okręgowy w Ostrawie, sekcja C, pozycja 61704

Adres korespondencyjny:

Primulus Group, s.r.o.,
Novoveská 2057/5d, 709 00 Ostrava, Mariánské Hory
numer telefonu: +420 770 141 391
e-mail: info@primulus.pl

jako sprzedającym

i Państwem jako kupującym

1. Postanowienia wstępne

Na podstawie umowy kupna zobowiązujemy się dostarczyć towar określony w zamówieniu, a Państwo zobowiązują się do odbioru towaru (osobiście lub od przewoźnika) i zapłacenia nam ceny zakupu (lub po prostu „ceny”), łącznie z kosztami związanymi z dostawą towaru oraz ewentualnymi opłatami związanymi z wybranym sposobem płatności określonym w zamówieniu.

O ile w naszych negocjacjach nie ustalono inaczej, przedmiotem umowy kupna nie jest powtarzalne świadczenie (zwane dalej również „regularnym odbiorem”), tj. nasze zobowiązanie do wielokrotnego dostarczenia towaru do Państwa w uzgodnionym przedziale czasowym oraz Państwa zobowiązanie do zapłaty ceny zakupu za każdą indywidualną dostawę towarów.

Prawo własności do towaru nabywają Państwo po zapłaceniu pełnej ceny kupna, jednakże nie wcześniej, niż towar zostanie przez Państwa odebrany.

1.1 Jaki towar sprzedajemy?

Za towar w rozumieniu niniejszych warunków handlowych są uważane suplementy diety zawierające witaminy i minerały. Te suplementy nie są odpowiednie dla kobiet karmiących piersią i dzieci. Towar nie jest produktem leczniczym ani lekiem w rozumieniu ustawy nr 378/2007 Dz.U., ustawa o produktach leczniczych, z późniejszymi zmianami. Wszystkie produkty przeznaczone są jako uzupełnienie zdrowej i zbilansowanej diety. Stosowanie suplementów diety nie zastępuje konsultacji lekarskiej.

Kupując towar potwierdzają Państwo, że zapoznali się z warunkami jego użytkowania oraz w pełni rozumieją potencjalne zagrożenia wynikające z niewłaściwego użytkowania towaru. Zobowiązują się Państwo również do zapoznania wszystkich innych osób, które mogą mieć kontakt z towarem, z warunkami użytkowania towaru i niebezpieczeństw związanych z nieprawidłowym użytkowaniem.

1.2 Czy umowa kupna odnosi się tylko do towaru?

Za umowę kupna (zwana dalej „umowa“) oznaczana jest tutaj jakakolwiek umowa zawarta zgodnie z niniejszymi warunkami handlowymi. Może to być więc na przykład również umowa świadczenia usług.

1.3 Czy umowa kupna jest umową konsumencką?

Umowa konsumencka występuje w przypadku, że są Państwo konsumentem, tzn. jeżeli są Państwo osobą fizyczną, a towar kupują Państwo poza zakresem działalności gospodarczej lub poza zakresem samodzielnego wykonywania swojego zawodu. W przeciwnym razie nie jest to umowa konsumencka i nie odnosi się względem Państwa ochrona konsumenta zgodnie z przepisami prawa niniejszych warunków handlowych. W szczególności jako osobie niebędącej konsumentem nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy bez wskazania powodu.

1.4 Jakie prawa szczególne przysługują Państwu jako konsumentowi?

Jako konsumentowi przysługuje Państwu przede wszystkim:

  • prawo do odstąpienia od umowy zawartej za pomocą środków porozumienia się na odległość, np. telefon, e-mail lub sklep internetowy (artykuł 5 niniejszych warunków handlowych);
  • prawo gwarancji do towaru, której warunki i stosowanie reguluje Regulamin reklamacyjny;
  • prawo do przekazania informacji przed zawarciem umowy (informacje są zawarte w niniejszych warunkach handlowych lub na interfejsie sieciowym);
  • prawo do pozasądowego rozstrzygania sporu konsumenckiego wynikającego z umowy (artykuł 7.3 niniejszych warunków handlowych).

1.5 Co reguluje nasz stosunek prawny?

Nasz stosunek prawny regulują następujące dokumenty:

 • niniejsze warunki handlowe, które określają i precyzują nasze wzajemne prawa i obowiązki;
 • Regulamin reklamacyjny, według którego będziemy postępować przy reklamacji towaru;
 • zasady ochrony danych osobowych, które dotyczą przetwarzania Państwa danych osobowych i korzystania z plików cookies;
 • warunki i instrukcje wskazane na interfejsie sieciowym przede wszystkim podczas zawierania umowy;
 • zamówienie i jego przyjęcie z naszej strony,

i w kwestiach tutaj nieuregulowanych również następujące przepisy prawne:

 • ustawa nr 89/2012 Dz.U., Kodeksu cywilnego, w brzmieniu obowiązującym (dalej zwany „Kodeks cywilny“);
 • ustawa nr 634/1992 Dz.U., o ochronie konsumenta, w brzmieniu późniejszych przepisów (tylko jeżeli są Państwo konsumentem).

Jeśli Państwa miejsce zamieszkania lub siedziba znajduje się poza Republiką Czeską lub jeśli nasz stosunek prawny zawiera inny element międzynarodowy, przyjmują Państwo do wiadomości, że nasz stosunek podlega prawu czeskiemu. Jeśli są Państwo konsumentem, a system prawny kraju Państwa miejsca zamieszkania zapewnia wyższy poziom ochrony konsumenta niż czeski system prawny, w stosunkach prawnych zapewniamy Państwu ten wyższy poziom ochrony.

1.6 Jak wyrazić zgodę na warunki handlowe?

Wysyłając zamówienie, a także potwierdzając je w interfejsie sieciowym, przyjmują Państwo do wiadomości, że przeczytali i zgadzają się Państwo z niniejszymi warunkami.

Treść warunków handlowych można zmienić lub uzupełnić. Państwa prawa i obowiązki są zawsze regulowane treścią warunków handlowych, na podstawie których powstały.

2. Umowa kupna

2.1 Jak zawieramy umowę kupna?

Interfejs sieciowy zapewnia prezentację towarów, w tym opis głównych właściwości poszczególnych pozycji. Cena towaru zawiera wszystkie podatki, cła i opłaty. Prezentacja towaru ma charakter informacyjny i nie jest naszą propozycją zawarcia umowy w rozumieniu § 1732 ust. 2 Kodeksu cywilnego. Przesłana przez nas wiadomość e-mail informująca o możliwości regularnego odbioru również nie jest naszą propozycją zawarcia takiej umowy. Do zawarcia umowy niezbędne jest wysłanie przez Państwa zamówienia oraz akceptacja tego zamówienia przez nas.

2.2 Jak złożyć zamówienie?

Zawsze mogą Państwo złożyć zamówienie za pośrednictwem interfejsu sieciowego (wypełniając formularz) lub telefonicznie, e-mailem lub w inny sposób, na jaki zezwalamy, zgodnie z aktualnymi informacjami podanymi w interfejsie sieciowym. Zamówienie zawarcia umowy kupna, której przedmiotem jest wielokrotne świadczenie, można złożyć drogą mailową.

Umowę kupna zawieramy z Państwem, jeśli w momencie składania zamówienia mają Państwo ukończone 18 lat. Składając zamówienie potwierdzają Państwo, że mają ukończone 18 lat.

Zamówienie musi zawierać wszystkie dane podane w formularzu, w szczególności ilość sztuk, wybrany sposób płatności oraz dane kontaktowe (dostawa i ewentualnie fakturowanie).

Przed wysłaniem zamówienia nadal mają Państwo możliwość sprawdzenia i zmiany wstępnych danych, które wprowadzili Państwo w zamówieniu oraz obliczenia ceny końcowej (w zależności od wybranej ilości towaru i sposobu płatności). Zalecamy sprawdzenie ilości towaru, adresu e-mail i adresu dostawy.

Składają Państwo wiążące zamówienie naciskając przycisk „Kupić PRIMULUS”. Dane podane w wiążącym zamówieniu traktujemy jako prawidłowe i kompletne. O ich zmianie należy niezwłocznie poinformować telefonicznie lub mailowo.

Poinformujemy Państwa o otrzymaniu zamówienia. Informacja (potwierdzenie) o otrzymaniu zamówienia jest wysyłana automatycznie i nie oznacza przyjęcia przez nas zamówienia, chyba że zostało to wyraźnie zaznaczone w potwierdzeniu.

Jeśli mamy wątpliwości co do autentyczności zamówienia, możemy skontaktować się z Państwem w celu weryfikacji. Jednocześnie możemy poprosić Państwa o udowodnienie, że ukończyli Państwo 18 lat. Możemy odrzucić niezweryfikowane zamówienie, w tym zamówienie, w przypadku którego nie udowodniono, że dana osoba osiągnęła wiek 18 lat. Takie zamówienie jest wtedy postrzegane tak, jakby nie zostało złożone.

2.3 Kiedy umowa jest więc zawarta?

Umowa kupna zostaje zawarta w momencie otrzymania od nas potwierdzenia zamówienia. Potwierdzenie zamówienia zostanie wysłane na adres e-mail podany w zamówieniu. W przypadku braku akceptacji zamówienia umowa zostaje zawarta z chwilą zapłacenia pełnej ceny zakupu lub odebrania zamówionego towaru (w zależności od tego, co nastąpi wcześniej).

Przyjęcie zamówienia (akceptacja) może stanowić część informacji o otrzymaniu zamówienia zgodnie z art. 2.2 niniejszych warunków (jeśli jest to wyraźnie określone w potwierdzeniu) lub może następować po tym potwierdzeniu oddzielnie.

Informacje o poszczególnych krokach technicznych prowadzących do zawarcia umowy można znaleźć w interfejsie sieciowym.

2.4 Czy możemy anulować już wysłane zamówienie?

Można anulować zamówienie, którego jeszcze nie przyjęliśmy (tj. nie otrzymali Państwo od nas potwierdzenia przyjęcia zamówienia zgodnie z art. 2.3 niniejszych warunków handlowych) telefonicznie lub e-mailem. Wszystkie otrzymane przez nas zamówienia są wiążące. Późniejsze anulowanie zamówienia możliwe jest tylko po uzgodnieniu z nami. Jeżeli zamówienie towaru, co do którego nie można odstąpić od umowy (bardziej szczegółowo w art. 5) zostanie w ten sposób anulowane, przysługuje nam zwrot kosztów, które już ponieśliśmy w związku z umową.

2.5 Czy cena wskazana na interfejsie sieciowym może się zmienić?

Ceny prezentowanych towarów oraz ceny za opakowanie, transport i dostawę obowiązują tak długo, jak długo są wyświetlane w interfejsie sieciowym. Ewentualnych rabatów na ceny towarów nie można łączyć, chyba że w interfejsie sieciowym wyraźnie zaznaczono inaczej.

W przypadku oczywistego błędu technicznego z naszej strony podczas podawania ceny towaru na interfejsie sieciowym lub podczas składania zamówienia, nie jesteśmy zobowiązani do dostarczenia Państwu towaru za błędną cenę, ani w przypadku, że otrzymali Państwo przyjęcie zamówienia zgodnie z niniejszymi warunkami handlowymi. W takim przypadku zastrzegamy sobie prawo do odstąpienia od umowy.

Jeśli cena towaru podana na interfejsie sieciowym lub podczas procesu składania zamówienia nie jest już aktualna, niezwłocznie Państwa o tym poinformujemy. Jeżeli Państwa zamówienie nie zostało jeszcze przyjęte, nie jesteśmy zobowiązani do zawarcia umowy.

Na wysłane zamówienia nie ma wpływu zmiana ceny, która nastąpiła między wysłaniem zamówienia a jego przyjęciem przez nas zgodnie z art. 2.3 niniejszych warunków handlowych.

2.6 W jakich językach można zawrzeć umowę?

Umowę można zawrzeć w języku czeskimi, chyba że wyraźnie uzgodnimy inny język.

2.7 Czy mają Państwa możliwość otrzymania umowy w formie tekstowej?

Umowa nie jest zawierana na piśmie z podpisami stron umowy. Umowa składa się z niniejszych warunków handlowych, Państwa zamówienia i jego akceptacji przez nas. Pełna umowa zostanie przesłana do Państwa e-mailem lub na Państwa prośbę, wydrukowana pocztą. W przypadku wysyłki pocztą możemy żądać od Państwa zwrotu kosztów z tym związanych.

2.8 Czy umowa jest gdzieś archiwizowana?

Umowę (w tym warunki handlowe) archiwizujemy w formie elektronicznej. Umowa nie jest dostępna dla osób trzecich, ale prześlemy ją Państwu na żądanie.

2.9 Co robić w przypadku, jeżeli nie rozumieją Państwo czegoś w umowie?

Jeśli mają Państwo pytania dotyczące warunków handlowych lub umowy, można skontaktować się z nami telefonicznie lub mailowo. Z przyjemnością udzielimy wszelkich niezbędnych informacji.

3. Warunki płatności

3.1 Jakie formy płatności akceptujemy?

Cenę kupna można zapłacić przede wszystkim w następujący sposób:

 • gotówką przy wysyłce towaru za pobraniem;
 • bezgotówkowo przed dostarczeniem towaru on-line kartą płatniczą za pośrednictwem portalu płatniczego (Płatności online zapewnia dla nas brama płatnicza ComGate. Usługodawca, spółka ComGate Payments, a.s., Gočárova třída 1754/48b, Hradec Králové; e-mail: platby-podpora@comgate.cz, tel: +420 228 224 267, jest licencjonowaną instytucją płatniczą działającą pod nadzorem Narodowego Banku Czeskiego. Płatności dokonywane za pośrednictwem bramki płatniczej są w pełni zabezpieczone, a wszystkie informacje są szyfrowane);
 • bezgotówkowo przed dostawą towaru przelewem na nasze konto bankowe (instrukcje otrzymają Państwo w potwierdzeniu zamówienia);
 • w przypadku regularnego odbioru bezgotówkowego po dostawie towaru na podstawie faktury dołączonej do dostarczonego towaru.

Wszelkie inne metody płatności są wymienione w interfejsie sieciowym.

Niektóre metody płatności (zwłaszcza za pobraniem) mogą wiązać się z dodatkowymi opłatami. Opłaty te są wymienione w interfejsie sieciowym. W zamówieniu zawsze będzie podana ostateczna cena, która zawiera już opłaty związane z wybraną metodą płatności.

3.2 Kiedy nastąpi płatność ceny kupna?

W przypadku płatności gotówką cena jest płatna przy odbiorze towaru. W przypadku płatności bezgotówkowej przed dostawą towaru, cena jest płatna w ciągu pięciu dni od otrzymania zamówienia zgodnie z art. 2.3. W przypadku płatności za regularny odbiór towaru, tj. bezgotówkową płatność po dostawie towaru na podstawie faktury dołączonej do dostarczonego towaru, cena zakupu jest płatna w terminie wskazanym na fakturze, w pozostałych przypadkach w terminie pięciu dni od doręczenia towaru. Państwa zobowiązanie do zapłaty ceny jest spełnione w przypadku płatności bezgotówkowej w momencie zaksięgowania odpowiedniej kwoty na naszym koncie bankowym.

3.3 W jakiej walucie można dokonywać płatności?

Płatności za towar można dokonywać w złotych polskich (PLN).

3.4 Kiedy możemy żądać zapłaty z góry?

Jesteśmy uprawnieni do żądania zapłaty pełnej ceny towaru przed jego wysłaniem lub przekazaniem (nie ma zastosowania § 2119 ust. 1 Kodeksu cywilnego).

3.5 Jak wystawiamy paragony w związku z elektroniczną ewidencją sprzedaży?

Wyrażając zgodę na niniejsze warunki handlowe, wyrażają Państwo zgodę na wystawienie paragonu zgodnie z ustawą nr 112/2016 Dz.U., o rejestracji sprzedaży, z późniejszymi zmianami oraz dokumentu podatkowego (faktury) w formie elektronicznej.

4. Warunki dostawy

4.1 Jak przesyłamy towar i jakie są koszty związane z dostarczeniem towaru?

Sposób dostawy oraz ewentualna wysokość kosztów dostawy towaru (jeśli są Państwo zobowiązani do poniesienia tych kosztów) są wymienione na interfejsie sieciowym.

4.2 Kiedy dostarczymy do Państwa towar?

Czas dostawy towaru zawsze uzależniony jest od jego dostępności oraz od wybranego sposobu transportu i płatności.

Towar znajdujący się w magazynie wysyłamy zazwyczaj w ciągu czterech dni roboczych od otrzymania zamówienia (przy wysyłce za pobraniem), ewentualnie po zaksięgowaniu wpłaty na naszym koncie (w przypadku płatności bezgotówkowej).

Towar znajdujący się na magazynie zazwyczaj wysyłamy w ciągu czterech dni roboczych od otrzymania zamówienia.

Towary, których nie ma na magazynie, są wysyłane tak szybko, jak to jest możliwe. Poinformujemy Państwa o dokładnym terminie.

W przypadku odbioru regularnego towar zawsze zostanie dostarczony do Państwa w dniu uzgodnionym wspólnie podczas ustalania odbioru regularnego.

Dostawa towaru zgodnie z niniejszymi warunkami handlowymi oznacza moment dostarczenia towaru do Państwa. Jeżeli bezzasadnie odmówią Państwo przyjęcia towaru, fakt ten nie jest uważany za naruszenie obowiązku dostarczenia towaru przez nas, ani odstąpienia od umowy przez Państwa.

4.3 Jak postępować przy odbiorze towaru?

Po otrzymaniu towaru należy sprawdzić nienaruszenie opakowania towaru. W przypadku stwierdzenia braków należy niezwłocznie poinformować o tym fakcie przewoźnika i nas. Nieodebranie przesyłki z uszkodzonym opakowaniem nie będzie traktowane jako nieuzasadniona odmowa odbioru towaru.

Z chwilą odebrania towaru (lub w momencie, gdy byli Państwo zobowiązani do odebrania towaru, ale w sprzeczności z umową nie uczynili tego Państwo) odpowiedzialność za przypadkowe zniszczenie, uszkodzenie lub utratę towaru przechodzi na Państwa.

4.4 Co się stanie, jeżeli nie odbiorą Państwo towaru?

Jeżeli z przyczyn leżących na Państwa stronie konieczne jest wielokrotne dostarczanie towaru lub w inny sposób niż uzgodniony, są Państwo zobowiązani do pokrycia kosztów związanych z taką dostawą.

W przypadku nieodebrania towaru bez przyczyny przysługuje nam zwrot kosztów związanych z dostarczeniem towaru i jego przechowywaniem, a także innymi kosztami, które poniesiemy w związku z nieodebraniem towaru. Koszty te nie przekroczą 1 PLN za każdy dzień składowania. Koszty przechowywania mogą osiągnąć maksymalną kwotę łącznie 90 PLN lub cenę zakupu, jeśli jest niższa niż 90 PLN.

Ponadto w takim przypadku przysługuje nam prawo do odstąpienia od umowy.

5. Odstąpienie od umowy kupna; wypowiedzenie regularnego odbioru

5.1 Jak można odstąpić od umowy?

Od umowy kupna możesz odstąpić w terminie 14 dni od daty otrzymania towaru w przypadku zamówienia jednorazowego; w przypadku regularnego odbioru towaru - w terminie 14 dni od daty otrzymania pierwszej dostawy towaru. Jeżeli dostawa jest podzielona na kilka części, można odstąpić od umowy w terminie 14 dni od daty otrzymania ostatniej dostawy. Zawiadomienie o odstąpieniu od umowy kupna zalecamy przesyłać na nasz adres korespondencyjny lub e-mail. W celi odstąpienia od umowy można użyć wzoru formularza. Bez zbędnej zwłoki potwierdzimy otrzymanie zawiadomienia.

Nie jest wymagane uzasadnianie odstąpienia od umowy.

5.2 Jakie następstwa może mieć odstąpienie od umowy?

Odstąpienie od umowy anuluje umowę od początku i traktuje ją tak, jakby nie została zawarta.

Jeżeli wraz z towarem otrzymali Państwo prezent za Państwa zgodą, umowa darowizny przestaje obowiązywać z chwilą odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze stron. Prezent należy odesłać razem ze zwróconym towarem.

5.3 Kiedy można odstąpić od umowy?

Zgodnie z § 1837 Kodeksu cywilnego nie można odstąpić między innymi od następujących umów:

 • na dostawę towaru łatwo psującego się, jak również towaru, który po dostarczeniu został nieodwracalnie zmieszany z innym towarem;
 • na dostawę towaru w zamkniętym opakowaniu, który został wyjęty z opakowania i z powodów higienicznych nie ma możliwości jego zwrotu.

5.4 W jaki sposób należy nam zwrócić towar?

Towar mają nam Państwo obowiązek odesłać w terminie 14 dni od odstąpienia od umowy na nasz adres korespondencyjny lub adres naszej siedziby. Proszę nie wysyłać towaru za pobraniem. Nie jesteśmy zobowiązani do przyjęcia towaru przesłanego za pobraniem.

Do wracanego towaru zalecamy dołączyć:

 • kopię dowodu dostawy i faktury, jeżeli te dokumenty zostały wystawione, lub inny dokument potwierdzający zakup towaru;
 • pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy (na naszym formularzu lub w inny sposób) oraz o wybranym sposobie zwrotu (przelew na konto, odbiór osobisty, przekaz pocztowy lub gotówkowy lub w inny sposób). W oświadczeniu należy wskazać adres korespondencyjny, telefon i e-mail

Brak przedłożenia któregokolwiek z powyższych dokumentów nie stoi na przeszkodzie pozytywnemu rozpatrzeniu Pani/Pana odstąpienia od umowy zgodnie z warunkami

5.5 Kiedy dostaną Państwo z powrotem swoje pieniądze?

Zwrócimy Państwu wszystkie otrzymane środki w ciągu 14 dni od odstąpienia od umowy. Należy jednak pamiętać, że nie jesteśmy zobowiązani do zwrotu pieniędzy wcześniej, zanim nie zostanie nam zwrócony przez Państwa towar lub nie zostanie przedstawiony dowód, że towar został do nas wysłany.

Oprócz ceny zakupu przysługuje Państwu również zwrot kosztów dostarczenia towaru do Państwa. Jeżeli jednak wybrali Państwo inny sposób dostawy niż najtańszy oferowany przez nas sposób dostawy, zwrócimy Państwu koszty dostawy towaru w wysokości odpowiadającej najtańszemu sposobowi dostawy oferowanego towaru.

Pieniądze zwrócimy Państwu:

 • w taki sam sposób, w jaki je otrzymaliśmy lub
 • w żądany sposób.

Poza powyższymi sposobami zawsze możemy zwrócić pieniądze wysyłając je na konto bankowe lub konto, z którego zostały przelane środki w celu zapłaty ceny zakupu (jeśli nie poinformują nas Państwo w ciągu dziesięciu dni od odstąpienia od umowy). Akceptując niniejsze warunki handlowe, wyrażają Państwo zgodę na przesyłanie środków zgodnie z poprzednim zdaniem, pod warunkiem, że nie ponoszą Państwo w ten sposób żadnych dodatkowych kosztów.

Koszty związane z wysłaniem zwracanego towaru na nasz adres (o ile nie uzgodniono inaczej), ponoszą Państwo, również w przypadku, jeśli towar ze względu na swój charakter nie może zostać odesłany pocztą zwykłą.

5.6 Co robić, jeżeli zwracany towar był uszkodzony?

Wysyłając towar należy zapakować go w odpowiednią paczkę tak, aby nie uległa uszkodzeniu lub zniszczeniu.

Jeśli okaże się, że zwrócone przez Państwa towary są uszkodzone, zużyte, zabrudzone lub częściowo zużyte, są Państwo odpowiedzialni za obniżenie wartości towarów.

5.7 Kiedy my możemy odstąpić od umowy kupna?

Zastrzegamy sobie prawo do odstąpienia od umowy w następujących przypadkach:

 • w następstwie błędu technicznego była na interfejsie sieciowym wskazana ewidentnie błędna cena towaru (artykuł 2.5 niniejszych warunków handlowych);
 • towaru nie można z obiektywnych przyczyn (przede wszystkim dlatego, że towaru się już nie produkuje, dostawca przestał dostarczać towar do Republiki Czeskiej itd.) dostarczyć na pierwotnych warunkach;
 • świadczenie stanie się obiektywnie niemożliwym lub nielegalnym.

W przypadku zaistnienia którejkolwiek z powyższych sytuacji niezwłocznie poinformujemy Państwa o naszym odstąpieniu od umowy. Odstąpienie jest względem Państwa skuteczne od momentu jego doręczenia.

Jeśli zapłacili już Państwo cenę zakupu w całości lub w części, otrzymaną kwotę zwrócimy Państwu bezgotówkowo na konto, które podali Państwo w tym celu lub z którego dokonali Państwo płatności. Pieniądze zwrócimy w ciągu pięciu dni od odstąpienia od umowy kupna.

5.8 Czy mogą Państwo zrezygnować z regularnego odbioru?

Mogą Państwo zrezygnować z regularnego odbioru towaru wysyłając wiadomość e-mail na nasz adres e-mail. Należy pamiętać, że w takim przypadku nie jesteśmy zobowiązani do zwrotu ceny zakupu, którą już nam Państwo zapłacili. Okres wypowiedzenia wynosi 10 dni i jest liczony od dnia doręczenia nam wypowiedzenia.

5.9 Kiedy my możemy wypowiedzieć regularny odbiór?

Zastrzegamy sobie prawo do przerwania regularnego odbioru towaru w przypadku nieotrzymania płatności za zamówiony towar w uzgodnionym terminie. Wypowiedzenie dostarczymy Państwu na adres e-mail podany podczas składania zamówienia.

6. Prawa wynikające z wadliwego świadczenia

Państwa prawa wynikające z wadliwego świadczenia podlegają ogólnie owiązującym przepisom prawnym (przede wszystkim postanowieniom § 1914 - 1925, § 2099 – 2117, a jeżeli są Państwo konsumentem, § 2158 - 2174 Kodeksu cywilnego).

Korzystając z praw wynikających z wadliwego świadczenia będziemy postępować zgodnie z naszym Regulaminem reklamacyjnym. Przed odesłaniem reklamacji należy dokładnie zapoznać się z Regulaminem reklamacyjnym, aby reklamacja mogła być rozpatrzona jak najszybciej, ku Państwa satysfakcji.

7. Ochrona praw autorskich, odpowiedzialność i korzystanie z interfejsu sieciowego

7.1 Czy treść strony internetowej jest chroniona prawem autorskim?

Treść strony internetowej umieszczona w interfejsie sieciowym (teksty zawierające warunki handlowe, zdjęcia, obrazy, logo, oprogramowanie i inne) jest chroniona naszymi prawami autorskimi lub prawami innych osób. Użytkownik nie może modyfikować, kopiować, reprodukować, rozpowszechniać ani wykorzystywać treści w jakimkolwiek celu bez naszej zgody lub zgody posiadacza praw autorskich. W szczególności zabronione jest bezpłatne lub płatne udostępnianie zdjęć i tekstów umieszczonych w interfejsie sieciowym.

Nazwy i oznaczenia produktów, towarów, usług, firm i korporacji mogą być zastrzeżonymi znakami towarowymi ich odpowiednich posiadaczy.

7.2 Odpowiedzialność i korzystanie z interfejsu sieciowego

Nie odpowiadamy za błędy powstałe w wyniku ingerencji osób trzecich w interfejs sieciowy lub w wyniku korzystania z niego niezgodnie z przeznaczeniem. Podczas korzystania z interfejsu sieciowego nie wolno stosować procedur, które mogłyby zakłócić działanie systemu lub spowodować nieuzasadnione obciążenie systemu.

Jeśli podczas korzystania z interfejsu sieciowego podejmą Państwo jakiekolwiek nielegalne lub nieetyczne postępowanie, możemy ograniczyć, zawiesić lub zakończyć dostęp do interfejsu sieciowego bez żadnej rekompensaty. W takim przypadku są Państwo również zobowiązani do zrekompensowania nam w całości szkody, która została w sposób oczywisty spowodowana przez Państwa działania zgodnie z niniejszym paragrafem.

Należy pamiętać, że kliknięcie niektórych linków w interfejsie sieciowym może spowodować opuszczenie interfejsu sieciowego i przekierowanie do witryn internetowych osób trzecich.

8. Postanowienia końcowe

8.1 Jakie mamy uprawnienia w zakresie wykonywania naszej działalności i kto nas kontroluje?

Jesteśmy uprawnieni do sprzedaży towarów na podstawie licencji handlowej. Nasza działalność nie podlega żadnemu innemu zezwoleniu.

Kontrolę działalności przeprowadza w ramach swoich kompetencji właściwy urząd. Kontrolę przestrzegania przepisów prawnych dotyczących wymogów technicznych towarów i bezpieczeństwa towarów wykonuje Czeska Inspekcja Handlowa, w przypadku artykułów spożywczych Państwowa Inspekcja Rolno-Spożywcza. Czeska Inspekcja Handlowa przeprowadza również kontrolę przestrzegania przepisów w zakresie ochrony konsumenta. Prawa konsumentów bronią również ich stowarzyszenia i inne podmioty w celu ich ochrony.

8.2 Jak składamy reklamację (skargę)?

Wszelkie reklamacje (skargi) składamy za pośrednictwem emailu. Mogą Państwo również skontaktować się z podmiotami wymienionymi w artykule 7.1. Nie jesteśmy związani żadnymi kodeksami postępowania w stosunku do naszych klientów ani ich nie przestrzegamy.

8.3 Jakie mają Państwa prawa w przypadku sporu konsumenckiego?

Jeżeli są Państwo konsumentem i jeżeli powstanie między nami spór wynikający z umowy, którego nie jesteśmy w stanie rozwiązać bezpośrednio, przysługuje Państwu prawo do skontaktowania się z Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej (adres: Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Warszawie, ul. Sienkiewicza 3, 00 015 Warszawa; interfejs sieciowy: www.wiih.org.pl, kontakt elektroniczny: ih_warszawa@wiih.org.pl; telefon: 22 826 18 30) lub Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (adres: Warsaw Uprising Square 1, Warszawie - Śródmieście, interfejs sieciowy: http://konsument.org.pl) w celu pozasądowego rozstrzygnięcia sporu konsumenckiego. Mogą Państwo skorzystać z tego prawa nie później niż 1 rok od dnia, w którym po raz pierwszy skorzystali Państwo z prawa będącego przedmiotem niniejszego sporu konsumenckiego z nami.

W celu złożenia skargi dotyczącej towarów lub usług, które u nas Państwo zakupili, oraz w celu wyszukania podmiotu alternatywnego rozwiązania sporów mogą Państwo również skorzystać z platformy on-line, która została wytworzona przez Komisję Europejską pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

8.4 Co jeszcze powinni Państwo wiedzieć?

Przy zawieraniu umowy stosuje się środki porozumiewania się na odległość (w szczególności Internet). Koszty poniesione w związku z korzystaniem ze środków porozumiewania się na odległość (w szczególności koszty połączenia internetowego lub rozmów telefonicznych) ponoszą Państwo sami. Koszty te nie odbiegają od zwykłej stawki.

O ile nie uzgodniono inaczej, wszelka korespondencja dotycząca umowy między nami odbywa się na piśmie, pocztą elektroniczną, listem poleconym lub osobiście. Z naszej strony dostarczamy pocztę na adres e-mail podany w zamówieniu lub wskazany na koncie użytkownika.

W przypadku, gdy którekolwiek z postanowień niniejszych warunków handlowych jest (lub stanie się) nieważne, nieskuteczne lub niemożliwe do zastosowania, zastosowanie ma postanowienie najbardziej zbliżone do nieważnego, nieskutecznego lub niemającego zastosowania postanowienia. Nieważność, nieskuteczność lub niemożność zastosowania jednego postanowienia nie wpływa na ważność pozostałych postanowień. Umowa (w tym warunki handlowe) może być zmieniona lub uzupełniona tylko na piśmie. 

Niniejsze warunki handlowe obowiązują od 20.4.2021.

 

Podoba ci się ten artykuł?
Udostępnij lub wyślij go swoim znajomym.