Polityka prywatności

Ogólne warunki handloveProcedura reklamacyjnaPolityka prywatności ― Protokół reklamacyjnyFormularz Primulus 

Niniejsza Polityka prywatności (dalej tylko „Polityka”) opisuje sposób uzyskiwania, wykorzystywania i dalszego przetwarzania danych osobowych uzyskanych za pośrednictwem interfejsu internetowego www.primulus.pl (zwanego dalej „interfejsem sieciowym”)

Administrator danych osobowych:

Primulus Group, s.r.o.,
Novoveská 2057 / 5d, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava
IČO: 03884244
DIČ: CZ03884244
wpisana: do rejestru handlowego prowadzonego w Sądzie Okręgowym w Ostrawie, sekcja C, wstaw  61704

Dane kontaktowe administratora danych osobowych:

Primulus Group, s.r.o.,
Novoveská 2057 / 5d,
709 00 Ostrava, Mariánské Hory
numer telefonu: +420 770 141 391
e-mail: info@primulus.pl

Ochrona danych osobowych jest dla nas bardzo ważna. Przeczytaj uważnie niniejszą Politykę, która zawiera wszystkie informacje dotyczące postępowania z Twoimi danymi osobowymi oraz związanych z tym praw i obowiązków.

1. Przepisy wprowadzające

1.1. Czym się kierujemy przy przetwarzaniu danych osobowych?

W przypadku przetwarzania danych osobowych postępujemy zgodnie z porządkiem prawnym Republiki Czeskiej oraz bezpośrednio obowiązującymi przepisami Unii Europejskiej, w szczególności z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych i swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46 / WE (zwane dalej „rozporządzeniem”) i ustawy nr 480/2004 Dz.U. o niektórych usługach społeczeństwa informacyjnego i o zmianie niektórych ustaw, z późniejszymi zmianami.

1.2. Co są dane osobowe?

Dane osobowe są wszystkie informacje, które identyfikują lub mogą identyfikować określoną osobę fizyczną. Dane osobowe to w szczególności (ale nie tylko):

 • dane identyfikacyjne, takie jak imię i nazwisko oraz płeć;
 • dane kontaktowe, takie jak adres domowy (lub adres dostawy), numer telefonu, adres e-mail;
 • inne dane, takie jak informacje uzyskane za pomocą plików cookie, adres IP (identyfikator sieciowy), typ przeglądarki, urządzenie i system operacyjny, czas i liczba wejść do interfejsu internetowego i inne podobne informacje.

2. Gromadzenie i wykorzystywanie danych

2.1. W jaki sposób uzyskujemy dane osobowe?

Dane osobowe przekazujesz nam podczas realizacji zamówienia (podczas wypełniania formularza kontaktowego). Jeśli nastąpią jakiekolwiek zmiany w Twoich danych osobowych, proszę nas poinformować.

Podczas odwiedzania i korzystania z interfejsu internetowego, niektóre dane osobowe mogą być również zyskiwane i przechowywane za pośrednictwem plików cookie. Możesz przeczytać więcej o plikach cookie w artykule 5 niniejszej Polityki.

2.2. Na jakiej podstawie i w jakim celu przetwarzamy Twoje dane osobowe?

 • Dane osobowe wpisane podczas rejestracji zamówienia (w szczególności przez formularz kontaktowy) i podczas zamówienia towaru mogą być przetwarzane bez Twojej wyraźnej zgody na podstawie i w celu zawarcia i wykonania umowy, w celu dostawy towaru.  Ponadto możemy przetwarzać wasze dane osobowe w celu pełnienia naszych ustawowych obowiązków (obowiązków rejestracyjnych, archiwizacji dokumentów podatkowych itp.) Oraz na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu w celu ochrony naszych roszczeń prawnych.
 • Jesteśmy uprawnieni do wykorzystywania Twojego adresu e-mail bez Twojej wyraźnej zgody, do wysyłania informacji handlowych dotyczących naszych towarów podobnych do tych, które u nas zamówiłeś. W każdej chwili możesz odmówić wysyłania wiadomości biznesowych.
 • Jeśli wyrazisz zgodę, potwierdzając to w interfejsie internetowym, możemy przetwarzać Twoje dane osobowe wprowadzone w interfejsie internetowym, zwłaszcza podczas wypełniania zamówienia (lub zamawiania towarów) w celu wysyłania wiadomości biznesowych i marketingu bezpośredniego lub w innych celach z którym wyraźnie się zgodziłeś. Jeśli masz mniej niż 16 lat, Twój przedstawiciel prawny będzie musiał udzielić zgody. W razie wątpliwości możemy poprosić o potwierdzenie Twojego wieku.
 • Dane osobowe uzyskane za pomocą plików cookies przetwarzamy na podstawie Twojej zgody (którą wyrażasz poprzez odpowiednie ustawienia Twojej przeglądarki internetowej). Dane osobowe uzyskane za pomocą plików cookies wykorzystujemy głównie dla celów wsparcia użytkowników, ulepszania naszych usług, analizy zachowań użytkowników oraz marketingu.

Wykorzystywać Twoje dane osobowe w innym celu, niż dla którego zostały uzyskane możemy tylko z wyrażeniem Twojej zgody.

2.3. Jak długo korzystamy z Twoich danych osobowych?

Dane osobowe podane w zapytaniu i zamówieniu towaru wykorzystujemy tylko przez czas niezbędny do wykonania umowy i wypełnienia obowiązków prawnych, m.in. by chronić nasze roszczenia prawne.

Jeśli wyrazisz wyraźną zgodę na przetwarzanie danych osobowych lub jeśli wykorzystamy Twój adres e-mail do wysyłania wiadomości biznesowych i/lub kontrolowania i ulepszania naszych usług i naszych towarów zgodnie z poprzednim artykułem, dane będą wykorzystywane podczas trwania interfejsu internetowego, kiedy będziemy oferować usługi lub towary podobne do tych, które zostały Ci sprzedane.

3. Twoje prawa w stosunku do danych osobowych

3.1. Prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych

Jeżeli przetwarzamy Twoje dane osobowe wyłącznie za Twoją zgodą (tj. bez innego powodu prawnego), kiedykolwiek masz prawo do wycofania zgody.

Wycofanie zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych jest możliwe w każdej chwili:

 • pocztą elektroniczną przesłaną na nasz kontaktowy adres e-mail;
 • telefonicznie na nasz numer telefonu kontaktowego;
 • pisemnie w formie listu wysłanego na nasz adres dostawy;
 • w przypadku komunikatów handlowych - w sposób wskazany w każdym e-mailu zawierającym komunikat handlowy (poprzez kliknięcie w link rezygnacji z subskrypcji lub w inny sposób).

Wycofanie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych kontaktowych dokonanego do czasu cofnięcia zgody na przetwarzanie.

3.2. P rawo dostępu do danych osobowych

Masz prawo poprosić nas o informację, czy przetwarzamy Twoje dane osobowe. Jeżeli przetwarzamy Twoje dane, masz prawo dostępu do tych danych osobowych, szczególnie do następujących informacji:

 • cel przetwarzania;
 • kategorie przetwarzanych danych osobowych;
 • odbiorcy lub kategorie odbiorców, którym zostaną udostępnione dane osobowe;
 • okres, przez jaki dane osobowe będą przechowywane.

Na Twoje żądanie przekażemy Ci kopię przetwarzanych danych. Za dodatkowe kopie możemy naliczyć opłatę administracyjną nieprzekraczającą kosztów wykonania i dostarczenia takich dodatkowych kopii.

3.3.  Prawo do sprostowania

Jeżeli Twoje dane osobowe są niedokładne lub niekompletne, masz prawo zażądać niezwłoczne sprostowania, tj. Sprostowania niedokładnych danych i / lub uzupełnienia niekompletnych danych.

3.4. Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzaniu

Masz prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, jeśli przetwarzamy je na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych. Po wniesieniu sprzeciwu zaprzestaniemy przetwarzania Twoich danych osobowych w tym celu.

3.5. Prawo do usunięcia („prawo do bycia zapomnianym”)

Masz prawo zażądać, abyśmy usunęli Twoje dane osobowe, jeśli:

 • dane osobowe nie są już potrzebne do celów, w których zostały zebrane lub w których były przetwarzane;
 • cofnąłeś swoją zgodę na przetwarzanie;
 • wniosłeś sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych;
 • dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem.

O ile nie istnieją podstawy prawne do odmowy usunięcia, jesteśmy zobowiązani do spełnienia Twojej prośby.

3.6.  Prawo do ograniczenia przetwarzania

Masz prawo zażądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych, jeśli:

 • zaprzeczasz dokładności swoich danych osobowych;
 • przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a zamiast usunięcia zażądasz ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 • nie potrzebujemy już Twoich danych osobowych do celów przetwarzania, ale żądasz ich w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń prawnych;
 • wzniesiesz sprzeciw wobec przetwarzania.

Jeśli przetwarzanie jest ograniczone, jesteśmy uprawnieni tylko do przechowywania Twoich danych osobowych; dalsze przetwarzanie jest możliwe tylko za Twoją zgodą lub ze względów prawnych.

Jeżeli przetwarzanie danych osobowych jest ograniczone ze względu na odmowę prawidłowości danych, ograniczenie obowiązuje przez okres weryfikacji prawidłowości danych.

3.7. Prawo do przenoszenia danych

Masz prawo do uzyskania swoich danych osobowych, które nam dostarczyłeś, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego oraz przekazania ich innemu administratorowi danych osobowych.

3.8. Jak możesz skorzystać ze swoich praw?

Możesz skorzystać ze swoich praw dotyczących danych osobowych, korzystając z naszych danych kontaktowych. Wszystkie informacje i działania zostaną Państwu przekazane bez zbędnej zwłoki.

Dołożymy wszelkich starań, aby chronić Twoje dane osobowe. Jeśli jednak nie jesteś zadowolony, masz prawo skontaktować się z właściwymi organami, w szczególności z Urządem Ochrony Danych Osobowych, który nadzoruje ochronę danych osobowych. Przepis ten nie wpływa na Twoje prawo do bezpośredniego kontaktu z Urzędem Ochrony Danych Osobowych w sprawie Twojej skargi.

W szczególności, jeśli Twoje miejsce zamieszkania, miejsce zatrudnienia lub miejsce domniemanego naruszenia ochrony danych osobowych znajduje się poza Republiką Czeską w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej, możesz skontaktować się z odpowiednim organem nadzorczym w tym państwie członkowskim.

4. Zarządzanie i przetwarzanie danych osobowych

4.1. Kto przetwarza Twoje dane osobowe?

Jesteśmy administratorem danych osobowych zgodnie z rozporządzeniem.

W zakresie niezbędnym do wypełnienia umowy lub innych zobowiązań jesteśmy uprawnieni do przekazania Twoich danych osobowych innym osobom, takim jak przewoźnicy, dostawcy usług płatniczych, dostawcy usług hostingowych lub innym osobom zaangażowanym w wykonanie umowy lub nasze zobowiązania. Ewentualnie możemy zaangażować i innych dodawateli. Zostaniesz poinformowany, kto konkretnie przetwarza Twoje dane osobowe na podstawie Twojego zapytania. Twoje dane osobowe nie będą przekazywane do krajów spoza Unii Europejskiej, chyba że jest to niezbędne do wykonania umowy lub z innego powodu zgodnie z zasadami takiego przekazywania określonymi w Rozporządzeniu.

Twoje dane osobowe przetwarza szczególnie:

 • Frogman, s.r.o., przewoźnicy towarów;
 • Trivi Česká republika, a.s., firma księgowa;
 • ActiveCampaign LLC, dostawca usług marketingowych;
 • Hello Bar LLC, Facebook LLC, Google LLC, dostawcy plików cookies;
 • Binary Solution, s.r.o., stworzenie środowiska administracyjnego interfejsu sklepu internetowego.

4.2. Jak przetwarzamy dane osobowe?

Dane osobowe i inne gromadzone dane są w pełni zabezpieczone przed niewłaściwym wykorzystaniem. Dane osobowe będą przetwarzane w formie elektronicznej w sposób zautomatyzowany lub w formie drukowanej w sposób niezautomatyzowany.

5. Pliki cookies

5.1. Co to są pliki cookies?

Pliki cookies to pliki tekstowe przechowywane na komputerze lub innym urządzeniu elektronicznym każdego odwiedzającego interfejs internetowy, które umożliwiają funkcjonowanie interfejsu internetowego.

Nie wszystkie pliki cookies zbierają dane osobowe; niektóre pozwalają tylko na prawidłowe działanie interfejsu internetowego. Możesz odmówić korzystania z plików cookies, wybierając odpowiednie ustawienia w swojej przeglądarce internetowej.

Należy pamiętać, że odmowa używania plików cookie może uniemożliwić pełne wykorzystanie wszystkich funkcji interfejsu internetowego.

5.2. Jakie pliki cookies i do jakich celów wykorzystuje interfejs sieciowy?

Interfejs sieciowy wykorzystuje tymczasowe (sesyjne) pliki cookies, które są automatycznie usuwane po zakończeniu przeglądania (wyłączenia przeglądarki). Wykorzystuje również stałe pliki cookies, które pozostają na Twoim urządzeniu, dopóki ich nie usuniesz. Pliki cookies używane przez interfejs sieciowy to:

 • własne pliki cookies – są przypisane do domeny naszej witryny; są to niezbędne i wydajnościowe pliki cookie, mogą być tymczasowe lub stałe;
  • niezbędne pliki cookies – niezbędne pliki cookies - umożliwiają poruszanie się po interfejsie WWW i korzystanie z podstawowych funkcji, w żaden sposób Cię nie identyfikują;
 • wydajnościowe cookies – służą do analizy sposobu korzystania z stron internetowych (liczba odwiedzin, czas spędzony na interfejsie internetowym itp.); dane uzyskane przez te pliki cookies są anonimowe;
 • pliki cookies stron trzecich –  te pliki cookies są przypisane do innej domeny niż domena naszej witryny internetowej, nawet jeśli jesteś na naszej stronie internetowej; te pliki cookies pozwalają nam analizować naszą stronę internetową i wyświetlać dostosowane reklamy; są to funkcjonalne, ukierunkowane i reklamowe pliki cookies;
  • funkcjonalne pliki cookies – służą do personalizacji treści poprzez zapamiętanie danych logowania, geolokalizacji itp.; mogą prowadzić do zbierania i przetwarzania danych osobowych;
  • ukierunkowane i reklamowe pliki cookies – Wyświetla ukierunkowane reklamy w interfejsie internetowym i poza nim. za ich pośrednictwem mogą być gromadzone i przetwarzane dane osobowe. Możemy udostępniać informacje o tym, jak korzystasz z naszej witryny, naszym partnerom w zakresie sieci społecznościowych, reklamowym i analitycznym.

5.3.  Używane usługi działające z plikami cookies

Interfejs internetowy wykorzystuje Google Analytics oraz inne usługi oświadczone przez Google LLC („Google”), usługę Piksel Facebooka dostarczaną przez Facebook Inc. oraz Usługi te działają z informacjami uzyskanymi za pomocą plików cookie.

Jeśli jesteś zainteresowany tym, w jaki sposób Google wykorzystuje dane, które od nas zbiera oraz jak zmodyfikować lub wyłączyć przetwarzanie, możesz zapoznać się z tymi informacjami, klikając poniższy link: Jak Google danych z witryn i aplikacji, które korzystją z naszych usług.

 

Zasady te są ważne i skuteczne od 20.4.2021

Podoba ci się ten artykuł?
Udostępnij lub wyślij go swoim znajomym.