Procedura reklamacyjna

Ogólne warunki handloveProcedura reklamacyjnaPolityka prywatności ― Protokół reklamacyjnyFormularz Primulus 

Niniejsza procedura reklamacyjna (dalej tylko „Regulamin Reklamacji”) reguluje sposób i warunki reklamacji towarów zakupionych przez konsumenta za pośrednictwem sklepu internetowego PRIMULUS od

naszej firmy:

Primulus Group, s.r.o.,
Novoveská 2057/5d, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava
IČ: 03884244
DIČ: CZ03884244                                      
wpisana: do rejestru handlowego prowadzonego w Sądzie Okręgowym w Ostrawie, sekcja C, wstaw  61704

Adres pocztowy:

Primulus Group, s.r.o.,
Novoveská 2057/5d, 709 00 Ostrava, Mariánské Hory
numer telefonu: +420 770 141 391
e-mail: info@primulus.pl

1. Za jakie wady towaru jesteśmy odpowiedzialni?

Jako sprzedawca jesteśmy odpowiedzialni za zapewnienie, że zamówiony przez Ciebie towar został dostarczony i że jest on wolny od wad w momencie odbioru. Oznacza to, że towar przy odbiorze szczególnie:

 • posiada cechy, które zostały między nami uzgodnione, a które opisujemy lub których można się było spodziewać ze względu na charakter towaru lub na podstawie reklamy;
 • jest go odpowiednia ilość, miara lub waga;
 • zgodny z wymogami prawnymi;
 • nadaje się do podanego przez nas celu, lub do celu do którego jest zazwyczaj używany zakupiony towar;
 • odpowiada jakości uzgodnionej między nami lub jakości określonej dla danego rodzaju towaru przez obowiązujące przepisy prawne;
 • nie ma wad prawnych, tj. Osoba trzecia nie posiada praw majątkowych do towaru, a towar jest wyposażony w dokumenty niezbędne do prawidłowego używania.

Dalej zodpowiadamy za to, że produkt w okresie gwarancyjnym będzie wolny od wad. Nie udzielamy gwarancji jakości na produkt, poza ustawowym okresem gwarancji.

Różnica odcieni kolorów w rzeczywistości i na elektronicznych urządzeniach wyświetlających nie może być traktowana jako wada towaru. Jeśli towar nie odpowiada Ci, masz prawo odstąpić od umowy w ciągu 14 dni od otrzymania towaru zgodnie z art. 5 Ogólnych warunków handlowych.

Jeżeli wada towaru ujawni się w ciągu sześciu miesięcy od jego otrzymania, uważa się, że towar był wadliwy w chwili odbioru.

2. Jaki jest okres gwarancyjny?

W przypadku nieużywanych towarów okres gwarancji wynosi dwadzieścia cztery miesiące od otrzymania towaru, chyba że dłuższy okres gwarancji jest określony na stronie internetowej lub w dokumentach dołączonych do towaru.

 Jeżeli na towarze jest określony okres, przez jaki on może być używany, więc okres gwarancji trwa do tego dnia.

3. Jakie są Twoje prawa w przypadku wadliwego towaru?

 • Twoje prawa w przypadku wadliwego towaru są regulowane przez Kodeks Cywilny, szczególnie § 2099 do 2117, i także§ 2165 do 2174.
 • Zgodnie z powyższymi przepisami, masz następujące prawa:
 1. Dodanie czego brakuje

Jeśli dostarczony został towar w ilości mniejszej, niż było uzgodnione. Lub otrzymałeś niekompletny towar, to masz prawo na uzupełnienie brakującego.

 1. Zniżka z ceny zakupu

Jeżeli w towarze, w okresie gwarancyjnym lub przy odbiorze towaru wystąpiła wada, zawsze możesz zażądać rozsądnego rabatu od ceny zakupu.

 1. Wymiana towaru

Zawsze możesz zażądać wymiany towaru, jeśli nie jest to nieproporcjonalne do charakteru wady i jeśli nie chodzi o drobne naruszenie umowy.

Nie możesz żądać wymiany towaru na towar sprzedany o niższej cenie. Zamiast tego możesz zażądać o zniżkę od ceny zakupu.

 1. Zwrot pieniędzy (odstąpienie od umowy)

Możesz zażądać  zwrot pieniędzy tylko wtedy, kiedy:

 • dostarczony przez nas wadliwy lub niekompletny towar stanowi istotne naruszenie umowy; lub
 • nie jesteśmy w stanie wadliwy towar, który nie można z powodu tej wady używać, wymienić (np. nie mamy już takiego towaru); lub
 • na towarze znajduje się duża liczba wad (jednocześnie co najmniej trzy wady nie  możliwe do naprawy, z których każda uniemożliwia właściwe używanie towaru); lub
 • nie dotrzymamy terminu załatwienia reklamacji / nie załatwimy rozwiązania reklamacji w ciągu 30 dni od złożenia.

Warunkiem wymiany towaru lub zwrotu pieniędzy (odstąpienie od umowy) jest zwrot rzeczy w stanie, w jakim go otrzymałeś. Wyjątkami są przypadki, kiedy:

 • stan towaru uległ zmianie, w wyniku inspekcji wady towaru;
 • towar był używany przed wykryciem wady;
 • nie uniemożliwiłeś swoim działaniem albo przeoczeniem zwrot towaru, w jakim go otrzymałeś; lub
 • towar został sprzedany przed odkryciem wady, zużyty albo stan towaru uległ zmianie używaniem, jeśli jest to ten przypadek, powinieneś wrócić towar który jeszcze możesz, i wypłacić odszkodowanie do wysokości, w jakiej odniosłeś korzyści z używania przedmiotu.

4. Kiedy nie można zastosować prawa w przypadku wadliwego towaru?

Nie można zastosować prawa w wypadku wadliwego towaru, kiedy:

 • wiedziałeś o wadzie przed odebraniem towaru;
 • sam zawiniłeś wadę towaru;
 • doba gwarancyjna już się skończyła.

Nie można zastosować gwarancji oraz odpowiedzialności za wadliwy towar, kiedy:

 • towar został uszkodzony używaniem;
 • rzeczy sprzedawane są po niższej cenie, tylko w stosunku do wady, za którą uzgodniono niższą cenę; lub
 • wady spowodowe nieprawidłowym przechowywaniem towaru, niewłaściwym użytkowaniem towaru lub nieprzestrzeganiem instrukcji.

5. Jak postępować w przypadku reklamacji?

 • Zgłoś reklamację zaraz od momentu wykrycia wady. Reklamacje przyjmujemy w naszej siedzibie.
 • Zalecana procedura reklamacyjna:
 • w celu szybszej obsługi reklamacji możesz poinformować nas z wyprzedzeniem telefonicznie, e-mailem lub pisemnie;
 • jednocześnie wskazane jest poinformowanie nas, które z praw o kompenzacji wadliwego towaru pragniesz wykorzystać, tj. Czy jesteś zainteresowany uzupełnieniem tego, czego brakuje, rabatem z ceny zakupu, wymianą towaru, zwrotem pieniędzy lub innymi prawami zgodnie i z niniejszym Regulaminem reklamacji oraz Kodeksem Cywilnym;
 • reklamowany towar wyślij wraz z reklamacją lub później (inaczej niż za pobraniem, tego nie przyjmujemy) na adres siedziby, przy wysyłce zalecamy zapakować towar w odpowiednie opakowanie tak, aby nie został uszkodzony lub zniszczony;
 • dla ułatwienia procedury należy dołączyć do towaru dowód zakupu towaru lub dokument podatkowy - fakturę, jeżeli została wystawiona, lub inny dokument potwierdzający zakup towaru wraz z opisem wady i ofertą za rozpatrzenie reklamacji.

 Niezastosowanie się do któregokolwiek z powyższych kroków lub niezłożenie któregokolwiek z powyższych dokumentów nie stoi na przeszkodzie pozytywnemu załatwieniu reklamacji zgodnie z warunkami prawnymi.

 • Za moment reklamacji uważa się moment, w którym zostaliśmy poinformowani o wystąpieniu wady i skorzystano z prawa odpowiedzialności za wadę sprzedanego  towaru.
 • O otrzymanej reklamacji decydujemy niezwłocznie, w skomplikowanych przypadkach w ciągu trzech dni roboczych. Do tego okresu nie wlicza się czasu właściwego i niezbędnego do profesjonalnej oceny wady. Reklamacja, w tym ewentualne usunięcie wady, zostanie rozpatrzona bez zbędnej zwłoki, nie później niż 30 dni od daty reklamacji, chyba że uzgodnimy dłuższy termin.
 • Jeśli wybierzesz prawo do kompenzacji wadliwego towaru, którego nie można z przyczyn obiektywnych przyznać (szczególnie w przypadku nieodwracalnych usterek lub w przypadku wymiany towaru, która nie jest możliwa), niezwłocznie skontaktujemy się z Tobą. W takim przypadku możesz wybrać inne prawo do kompenzacji zgodnie z niniejszymi Zasadami reklamacji.
 • Składając reklamację, wydamy Ci pisemne potwierdzenie, kiedy skorzystałeś z przysługującego Ci prawa, jaka jest treść reklamacji i jakiego sposobu rozpatrzenia reklamacji potrzebujesz. Ponadto (po załatwieniu reklamacji) wystawimy Państwu potwierdzenie terminu i sposobu załatwienia reklamacji lub pisemne uzasadnienie odrzucenia reklamacji.
 • Zgodnie z Kodeksem Cywilnym masz prawo do zwrotu celowo poniesionych kosztów w związku z reklamacją towaru. Należy pamiętać, że z prawa do zwrotu tych kosztów należy skorzystać w ciągu jednego miesiąca od zwrócenia uwagi na uszkodzenia towaru.

Niniejsza procedura reklamacyjna obowiązuje od dnia 20.4.2021.